ویدئو

ماده خام ایورمکتین

1% تزریق ایورمکتین

80% تیامولین هیدروژن فومارات پرمیکس

معرفی شرکت

فیلم شرکت

خط تولید تزریقی

خط تولید پری میکس

داروهای طیور