داروهای آبزی - دامپزشکی

  • بنر 1
  • bnaner2
  • بنر3
  • بنر 4
  • بنر 5
در زیر داروهای دامپزشکی که ممکن است برای آنها تجویز شود آورده شده استآبزی.این داروها برایماهیدر اشکال مختلف دارویی وجود دارد، از جملهمحلول، پودرو غیره، محصولات محبوب هستندپودر فلورفنیکول 10% برای ماهی، 0.5% پودر دیکلازوریل، 10% پودر انروفلوکساسین، پودر مرکب سولفامتازین، 10% محلول پوویدون ایدوئین،و غیره