داروهای دامپزشکی گوسفند/بز

  • بنر 1
  • bnaner2
  • بنر3
  • بنر 4
  • بنر 5
در زیر داروهای دامپزشکی که ممکن است برای آنها تجویز شود آورده شده استاسب.این داروها برایhorseدر اشکال مختلف دوز از جمله محلول خوراکی، بولوس، تزریقی، پیش مخلوط، پودر محلول و غیره وجود دارد، محصولات محبوب عبارتند ازتزریق 1٪ ایورمکتین، LA 20٪ تزریق اکسی تتراسایکلین، تزریق پنسترپ 20/20، 600 میلی گرم آلبندازول بولوس، تزریق مولتی ویتامین، سوسپانسیون لوامیزول + اکسی کلوزانید, محلول آمیتراز 12.5 درصدپنی سیلین پروکائین پودر برای تزریقو غیره