حیوانات خانگی-داروهای دامپزشکی

  • بنر 1
  • bnaner2
  • بنر3
  • بنر 4
  • بنر 5
در زیر داروهای دامپزشکی که ممکن است برای آنها تجویز شود آورده شده استحیوانات خانگی.این داروها برایحیوانات خانگیدر اشکال مختلف دارویی وجود دارد، از جملهتبلت، تزریق،روی محلول بریزیدو غیره، محصولات محبوب میبمایسین اکسیم و قرص پرازیکوانتل هستندقرص آلبندازول، قرص داکسی سایکلین هیکلات، تزریق ملوکسیکام، تزریق ایورمکتین، محلول آبامکتین،و غیره