داروهای دام - دامپزشکی

  • بنر 1
  • bnaner2
  • بنر3
  • بنر 4
  • بنر 5
در زیر داروهای دامپزشکی که ممکن است برای آنها تجویز شود آورده شده استگاو.این داروها برایگاودر اشکال مختلف دوز از جمله محلول خوراکی، بولوس، تزریقی، پیش مخلوط، پودر محلول و غیره وجود دارد، محصولات محبوب عبارتند ازتزریق 1% ایورمکتین، تزریق اکسی تتراسایکلین 5%، تزریق تایلوزین، تزریق پنسترپ، 2500 میلی گرم آلبندازول بولوس، تزریق مولتی ویتامین، سوسپانسیون آلبندازول 10%, پودر محلول مولتی ویتامین، 0.5% اپرینومکتین ریخته شده روی محلولو غیره