داروهای دامپزشکی خوکی

  • بنر 1
  • bnaner2
  • بنر3
  • بنر 4
  • بنر 5
در زیر داروهای دامپزشکی که ممکن است برای آنها تجویز شود آورده شده استخوک یا خوک.این داروها برایگرازمتفاوت وارد شویدکارکرد، شاملداروهای ضد انگل، داروهای بیماری های تنفسی، داروهای مکمل تغذیه و غیره، محصولات محبوب هستندپرمیکس ایورمکتین، پرمیکس تیامولین فومارات، پودر محلول داکسی سایکلین هیکلات، تزریق اکسی تتراسایکلین HCL 10 درصد، تزریق انروفلوکساسین 10 درصد، بولوس فنبندازول + ایورمکتین، افزودنی خوراک ALLIKEو غیره