اسب - داروهای دامپزشکی

  • بنر 1
  • bnaner2
  • بنر3
  • بنر 4
  • بنر 5
در زیر داروهای دامپزشکی که ممکن است برای آنها تجویز شود آورده شده استاسب.این داروها برایhorseمتفاوت وارد شویدکارکرد، شاملداروهای ضد انگل، داروهای مکمل تغذیه و غیره، محصولات محبوب هستند0.4٪ایورمکتینسرنگ کرم ژل، سوسپانسیون آلبندازول 2.5٪, تزریق آهن دکستران 10 درصدو غیره